Дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам

  1. Баримт бичгийн эргэлт, түүнд тавих дотоод хяналтыг зохион байгуулах журам батлах тухай
  2. Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тамга тэмдэг хэрэглэх журам
  3. Автомашин ашиглалтын журам
  4. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын салбар, нэгжийн тугны загвар
  5. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын орон нутаг дахь бүртгэлийн байгууллагын дүрэм