Журмын төслийн хэлэлцүүлэг

 1. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийн загвар
 2. Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллээс лавлагаа, мэдээлэл өгөх журам
 3. Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам
 4. Нотариатчийн мэдээлэл нийлүүлэх, мэдээлэл авах үйл ажиллагааны журам
 5. Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг бүртгэх журам
 6. Монгол Улсын иргэнд регистрийн дугаар шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журам
 7. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай
 8. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар,индекс, код
 9. Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журмын танилцуулга
 10. Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын танилцуулга
 11. Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэл хөтлөх журмын танилцуулга
 12. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар