ЗГ-ын тогтоол

 1. Журам батлах тухай / Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам /
 2. Дүрэм батлах тухай / Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн дүрэм /
 3. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох журам батлах тухай
 4. Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах журам батлах тухай
 5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам батлах тухай
 6. Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
 7. Засгийн газрын агентлагийн талаар авах арга хэмжээний тухай / Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /
 8. Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай / Нэг иргэн – нэг бүртгэл /
 9. Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай / Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр /
 10. Хөтөлбөр батлах тухай / Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /
 11. Хөтөлбөр батлах тухай Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
 12. Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай / Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /
 13. Журам шинэчлэн батлах тухай / Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны
  байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам /
 14. Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
 15. Дүрэм батлах тухай / Дотоод аудитын дүрэм /
 16. Журам батлах тухай / Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам /
 17. Журам батлах тухай / Мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам /
 18. Хөтөлбөр батлах тухай / Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр /
 19. Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай
 20. Монгол Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
 21. Журам батлах тухай / Монгол Улсын хүн амын автоматжуулсан төв регистрийн мэдээллийн санг
  баяжуулах, ашиглах журам /