Иргэний улсын бүртгэл

 1. Монгол Улсын иргэнд регистрийн дугаар шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журам батлах тухай
 2. Иргэний улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар батлах тухай
 3. Журам батлах тухай
 4. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих журам
 5. Монгол Улсын иргэний үнэмлэх хэвлэх бүртгэл хөтлөх, мэдээллийг баталгаажуулах, үнэ
  хураамжийн тооцоо хийх, хэвлэгдсэн иргэний үнэмлэхийг хүлээн авах , түгээх, тайланг гаргах, түүнд хяналт тавих журам
 6. Иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах журам
 7. Загвар батлах тухай
 8. Монгол улсын иргэний үнэмлэх олгох,түүнд мэдээлэл оруулах, бүртгэл хөтлөх журам
 9. Хилийн чанадад амьдарч байгаа монгол улсын иргэнд иргэний бүртгэлийн лавлагаа олгох
  хялбарчилсан журам
 10. Монгол улсын иргэний гадаадад хувийн хэргээр зорчих эрхийг түтгэлзүүлэх болон иргэний баримт
  бичиг бүртгэх хөтлөхөд хориг тавих, цуцлах, бүртгэх журам