Монгол улсын дээд шүүхийн тогтоол

1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай.

2. Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай
хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтыг тайлбарлах тухай

3. Орон сууцны болон орон сууц хувьчлах тухай хуулиудын зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай

4. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай

5. Газрын тухай хуулийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай

6. Хоршооны тухай Монгол Улсын хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай

7. Хүүхдэд тэтгэмж олгох гэр бүлд мөнгөн тусламж үзүүлэх тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг
тайлбарлах тухай

8. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтыг тайлбарлах тухай

9. Дампуурлын тухай Монгол Улсын хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтыг тайлбарлах тухай

10. Нөхөрлөл, компанийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай