Танилцуулга

Өмнөговь аймаг даь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/… тоот тушаал, УБЕГ-ын даргын 2018 оны Б/07 тоот тушаалаар 34 албан хаагчтайгаар ажиллаж байна. Тус хэлтэс нь бүтцээрээ Иргэний улсын бүртгэлийн, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 2 тасагтай. Хэлтсийн дарга, Улсын ахлах бүртгэгч 2, хяналтын улсын байцаагч 1, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 2, иргэний улсын бүртгэгч 2, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 1, төрийн үйлчилгээний 5, гэрээт 4, сумын 16 улсын бүртгэгчтэйгээр ажиллаж байна.

Хуульд заасан иргэний улсын бүртгэлийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг эрхлэн хөтлөж байна.