Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

  1. Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийг хадгалах журам
  2. Үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай
  3. Улсын бүртгэлийн архивын дүрэм
  4. Улсын бүртгэлийн салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах
    хугацааны жагсаалт
  5. Архивын ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар
  6. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам