Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад хуулиуд

Хууль
1Иргэний хууль
2Гэр бүлийн тухай хууль
3Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль
4Харьяатын тухай хууль
5Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль
6Компанийн тухай хууль
7Хоршооны тухай хууль
8Нөхөрлөлийн тухай хууль
9Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль
10Төрийн бус байгууллагын тухай хууль
11Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийнтухай хууль
12Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хууль
13Банкны тухай хууль
14Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай
15Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль
16Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль
17Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
18Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль
19Газрын тухай хууль
20Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
21Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
22Орон сууцны тухай хууль
23Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
24Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
25Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
26Газрын төлбөрийн тухай хууль
27Захиргааны ерөнхий хууль
28Цахим гарын үсгийн тухай хууль
29Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
30Нотариатын тухай хууль
31Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
32Зөрчлийн тухай хууль
33Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль
34Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль
35Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
36Төрийн албаны хууль
37Төсвийн тухай хууль
38Архивын тухай хууль
39Авлигын эсрэг хууль
40Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
41Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай