Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

  1. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
  2. Маягтын загвар шинэчлэн батлах тухай
  3. Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
  4. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох
    журам