Хууль зүйн сайдын тушаал

 1. Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн
  газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам батлах гэрээ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Гадаад
  харилцааны сайдын хамтарсан тушаал/
 2. Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хөтөлсөн иргэний улсын
  бүртгэлийн эх нотлох баримт бичг хүргүүлэх журам батлах тухай /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд,
  Гадаад харилцааны сайдын хамтарсан тушаал/
 3. Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам батлах тухай
 4. Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай
 5. Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх тухай
 6. Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журамбатлах  тухай
 7. Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ
  хийх аргачлал батлах тухай