Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

  1. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар батлах
    тухай
  2. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цахим систем (ePRS)-д хөтлөх журам-д өөрчлөлт
    оруулах тухай
  3. Барьцаалбарын загвар , маягтууд
  4. Барьцааны эд хөрөнгөтэй холбоотой эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа. Мэдээллийг банкинд цахим хаягаар олгох журам